Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 217 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
4
Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
5
Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
6
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
7
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
8
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
9
Thủ tục chứng thực chữ ký người giao dịch mà người giao dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
10
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
11
Thủ tục chứng thực di chúc
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
12
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
13
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
14
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
15
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Mức độ 3
Chứng thực