Tìm thấy 205 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
2
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
3
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Thủ tục Thực hiện hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
6
Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
7
Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
8
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
9
Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
10
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
11
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
15
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng