Tìm thấy 216 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
3
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
6
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
7
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
8
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
9
Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
10
Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
11
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
12
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
13
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
14
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
Chứng thực
Mức độ 3
15
Thủ tục chứng thực chữ ký người giao dịch mà người giao dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Mức độ 3
Chứng thực